Online catalogue

Xanthomonas campestris
Xanthomonas maltophilia
Xanthomonas proteamaculans
Xanthomonas sp.